• แนวทางการจัดการด้านยาตาม Servie Plan สาขาโรคหัวใจ

• คู่มือการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ


ข้อมูล Warfarin Drug interaction

>> Download << (จำนวน Download : 17499)

คู่มือการนำเข้าข้อมูล (Minimum Dataset)

>> Click <<

ข้อความประชาสัมพันธ์ 1

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักบริหารการสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาโรคหัวใจ และจัดตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด และคณะกรรมการได้จัดทำระบบสารสนเทศการจัดทำทะเบียนผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (warfarin registry) เรียบร้อยแล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำทะเบียนผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดมีระบบเดียว และมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อความประชาสัมพันธ์ 2

ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูล สถานการณ์ระบบยาต้านการแข็งตัวของเลือดของแต่ละโรงพยาบาล โดยบันทึกข้อมูลในส่วน ACC unit hospital profile ในการเข้าสู่โปรแกรมนี้เฉพาะครั้งแรก โดยแต่ละโรงพยาบาลสามารถแก้ไข/ update ข้อมูลส่วนนี้ได้ตลอดหากมีการเปลี่ยนแปลง


เข้าสูระบบ

Username :

Password :


Login

ลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการ (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)

* ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะชื่อที่แจ้งสมัครไว้เท่านั้น รวมถึงการยกเลิกสิทธิ์ดังกล่าวที่ให้ไว้ในภายหลังตามสมควรแก่กรณี

ติดต่อสอบถาม

 • • ภกญ. สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ
        โทร : 08-5614-4210
        email : tacream@hotmail.com

  • คุณรังสรรค์ สาริกา
        โทร : 08-4617-5540
        email : luckyboy_008@hotmail.com

  • คุณยุภา คงกลิ่นสุคนธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
        โทร : 08-3094-4499
        email : yupha22@gmail.com


*** เวปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ในนามของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin ของแต่ละโรงพยาบาลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อธุรกิจหรือหวังผลตอบแทนใด ๆ และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้อ้างอิงก่อนได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่ในทุกกรณี