คู่มือการนำเข้าข้อมูล

Minimum Dataset Warfarin Registry Network


คู่มือ Minimum DataSet
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
Treatment Reason

ตัวอย่าง : ข้อมูลผู่ป้วย
ตัวอย่าง : ข้อมูลการรักษา

* เมื่อจัดทำข้อมูลแล้ว ส่งไฟล์ Excel มาที่ : luckyboy_008@hotmail.com
  โดยตั้งชื่อไฟล์ให้ระบุชื่อ รพ. และรหัส รพ. มาด้วยนะครับ