วัตถุประสงค์

Warfarin registry เป็นระบบฐานข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ที่ได้รับยา warfarin ของโรงพยาบาลในเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนของชมรมเครือข่ายหัวใจยิ้มได้ เพื่อใช้ในการส่งต่อข้อมูลยาของผู้ป่วย และ เป็นฐานข้อมูลเพี่อใช้ในการบริหารจัดการ และ การศึกษาวิจัยต่อไป

แนวทางในการส่งต่อข้อมูล มี 2 แนวทางได้แก่

 • 1. WEB Site โดยลงข้อมูลตรงผ่านทาง web site
 • 2. Electronic file โดยส่งเป็น electronic file ตามรูปแบบที่กำหนดผ่านทาง web site หรือ e-mail


เข้าสูระบบ

Username :

Password :


Login

ลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการ (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)

* ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะชื่อที่แจ้งสมัครไว้เท่านั้น รวมถึงการยกเลิกสิทธิ์ดังกล่าวที่ให้ไว้ในภายหลังตามสมควรแก่กรณี

ติดต่อสอบถาม

 • • ภกญ. สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ
        โทร : 08-5614-4210
        email : tacream@hotmail.com

  • คุณรังสรรค์ สาริกา
        โทร : 08-4617-5540
        email : luckyboy_008@hotmail.com

  • คุณยุภา คงกลิ่นสุคนธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
        โทร : 08-3094-4499
        email : yupha22@gmail.com


*** เวปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ในนามของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin ของแต่ละโรงพยาบาลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อธุรกิจหรือหวังผลตอบแทนใด ๆ และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้อ้างอิงก่อนได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่ในทุกกรณี